Logo

Grad Rovinj-Rovigno

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda

HR  |  IT
ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA I UMANJENJE ZA PRAVNU OSOBU ILI FIZIČKU OSOBU KOJA OBAVLJA GOSPODARSKU DJELATNOST SUKLADNO ODLUCI O MJERAMA POMOĆI GOSPODARSTVU GRADA ROVINJA-ROVIGNO TIJEKOM TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 ZA MJESEC VELJAČA, OŽUJAK, TRAVANJ I SVIBANJ 2021. („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno broj 3/21) - ZA OŽUJAK 2021. GODINE

Obrazac za ovjeru zahtjeva (obavezno priložiti potpisan i pečatiran zahtjev u 11. točki)

Podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti: za pravnu osobu - Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007, te za fizičku osobu koja obavlja gospodarsku djelatnost Rješenje Ureda državne uprave (obavezno priložiti obavijest o razvrstavanju ili rješenje u 12. točki).

Obrazac izjave (obavezno priložiti potpisanu i pečatiranu izjavu u 13. točki)

Obrazac izjave o korištenju državnih potpora male vrijednosti (obavezno priložiti potpisanu i pečatiranu izjavu u 14. točki)

Rok za podnošenje zahtjeva za ožujak 2021. godine, je 30 (trideset) dana od 17. svibnja 2021. godine zaključno do 17. lipnja 2021. godine putem ove platforme.

Zahtjevi pristigli nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Svi traženi podatci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva.

Podatke za pravnu osobu ili fizičku osobu koja obavlja gospodarsku djelatnost u ime podnositelja zahtjeva daje odgovorna osoba ili za to ovlaštena osoba.

Zahtjev ne mogu podnijeti gradska, županijska i državna poduzeća kao ni poduzeća u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, Savezi, udruge, ustanove i ostale slične organizacije neovisno o vlasništvu ili suvlasništvo.

Pravo na mjere odgode plaćanja, oslobađanje plaćanja i umanjenje plaćanja za mjesec ožujak 2021. godine i to za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine RH“ br. 141/20, 1/21, 2/21, 8/21, 14/21 i 20/21) imaju samo oni poduzetnici koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna.

2. da nemaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2020. godine prema Gradu Rovinju-Rovigno, kao niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

3. da nisu primili pomoć ili potporu za istu namjenu iz drugih izvora.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 3/21), dalje u tekstu: Odluka, neovisno o statusu i položaju nekretnine ili vlasništvu, ne primjenjuju se na nelegalno izgrađene autokampove, turistička naselja, hotele i turističke apartmane bez obzira jesu li bili naknadno legalizirani ili nisu.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom ne primjenjuju se na gospodarske subjekte koji se bave isključivo iznajmljivanjem postelja.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom ne primjenjuju se na gospodarske objekte koji su bespravno izgrađeni na poljoprivrednom zemljištu.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom ne mogu koristiti vlasnici/zakupci objekata u kojima se nalaze postavljeni bankomati bez propisanih odobrenja, kao niti vlasnici/zakupci objekata koji imaju postavljene reklamne natpise i table bez propisanih odobrenja.

Iznimno, vlasnici/zakupci koji u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke sami uklone bankomate, odnosno sami uklone reklamne natpise i table, mogu također zatražiti primjenu mjera predviđenih ovom Odlukom, uz potvrdu Komunalnog redarstva Grada Rovinja-Rovigno o uklanjanju bankomata, odnosno reklamnih natpisa i tabli u propisanom roku.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom ne odnose se na zakupoprimce koji su dali gradski poslovni prostor u podzakup.

Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2021.

ZAHTJEV ZA ODGODU I UMANJENJA PLAĆANJA

a) odgoda plaćanja duga za komunalnu naknadu za mjesec ožujak 2021. godine
b) oslobađanje plaćanja zakupnine za mjesec ožujak 2021. godine
c) umanjenje zakupnine za 30% za mjesec ožujak 2021. godine

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

Podaci o podnositelju zahtjeva pravnoj osobi ili fizičkoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost

1. Naziv pravne osobe ili fizičke osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost:

2. Sjedište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):

3. Broj telefona:

4. OIB:

5. Odgovorna osoba:

6. Kontakt osoba:

7. Podmirenje obveza:

Jesu li obveze prema Gradu Rovinju-Rovigno podmirene u cijelosti do stupanja na snagu Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2?

DA
NE

8. Obuhvat posebnih mjera:

Je li pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost obuhvaćena mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine RH“ br. 141/20, 1/21, 2/21, 8/21, 14/21 i 20/21)?

DA
NE

9. Ima li pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost dugovanja (prema drugim pravnim osobama ili državnim tijelima) koja bi mogla dovesti do financijske nestabilnosti? (kratko obrazloženje)

10. Kao dokaz da ukupni prihodi u 2020. godini nisu bili veći od 7.5 mil kn potrebno je dostaviti izjavu

(max 5 file, ukupno do 10 MB)

  11. Priložiti potpisan i pečatiran zahtjev

  (max 5 file, ukupno do 10 MB)

   12. Priložiti obavijest o razvrstavanju ili Rješenje Ureda za gospodarstvo

   (max 5 file, ukupno do 10 MB)

    13. Priložiti potpisanu i pečatiranu izjavu

    (max 5 file, ukupno do 10 MB)

     14. Priložiti potpisanu i pečatiranu izjavu o korištenju državnih potpora male vrijednosti

     (max 5 file, ukupno do 10 MB)

      15. Visina duga za koji se traži odgoda plaćanja i (ili) umanjenja plaćanja (obrazloženje):

      16. Razlog zbog kojega bi naplata duga u cijelosti dovela pravnu osobu ili fizičku osobu koja obavlja gospodarsku djelatnost do nelikvidnosti (blokade računa), a zbog kojega se traži odgoda plaćanja, obročna otplata duga, oslobađanje plaćanja i umanjenja (obrazloženje):

      Captcha

      Ne možete pročitati kod na sliku? kliknite ovdje za osvježavanje

      ×

      VAŽNO!!!

      Vaš zahtjev je zaprimljen pod brojem:

      Dodijeljeni broj je ključan prilikom pregleda statusa Vašeg zahtjeva i s njime povezane sve promjene, stoga molimo Vas da isti spremite ili prepišite na sigurno mjesto.

      Status Vašeg zahtjeva možete provjeriti na početnoj stranici.

      Obrada zahtjeva u tijeku...
      ×