Logo

Grad Rovinj-Rovigno

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda

HR  |  IT
ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA I UMANJENJE ZA PRAVNU OSOBU ILI FIZIČKU OSOBU KOJA OBAVLJA GOSPODARSKU DJELATNOST SUKLADNO ODLUCI O MJERAMA POMOĆI GOSPODARSTVU GRADA ROVINJA-ROVIGNO TIJEKOM TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno broj 14/20) - ZA STUDENI 2020. GODINE

Obrazac za ovjeru zahtjeva (obavezno priložiti potpisan i pečatiran zahtjev u 12. točki)

Rok za podnošenje zahtjeva za studeni 2020. godine, je 30 (trideset) dana od 05. siječnja 2021. godine zaključno do 05. veljače 2021. godine putem ove platforme.

Zahtjevi pristigli nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Svi traženi podatci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva.

Podatke za pravnu osobu ili fizičku osobu koja obavlja gospodarsku djelatnost u ime podnositelja zahtjeva daje odgovorna osoba ili za to ovlaštena osoba.

Zahtjev ne mogu podnijeti gradska, županijska i državna poduzeća kao ni poduzeća u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, Savezi, udruge, ustanove i ostale slične organizacije neovisno o vlasništvu ili suvlasništvo.

Pravo na mjere odgode plaćanja i umanjenja plaćanja imaju samo oni poduzetnici koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da su bili obuhvaćeni mjerama zabrane rada zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 prema Odluci Županijskog stožera civilne zaštite KLASA 810-01/20-01/01, URBROJ: 2163/1-02-02/1-20-43 od 14.03.2020., te u Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020.

2. da mogu službenim podatcima/dokumentima dokazati pad prometa i poslovanja od najmanje 50% u mjesecu za koji se traži odgoda plaćanja ili umanjenje plaćanja u odnosu na isti mjesec prethodne godine (Kao dokazi nastupa pada prometa i poslovanja podnositelj zahtjeva koji je u sustavu PDV-a obvezan je dostaviti Obrazac PDV-a sa potvrdom predaje istoga Poreznoj upravi, a podnositelj zahtjeva koji nije u sustavu PDV-a obvezan je dostaviti preslike Z-trake i presliku knjige IR-a. Za dokaze koji budu nejasni nadležni službenik će kontaktirati podnositelja zahtjeva za dostavu dodatnih dokaza.)

3. da nemaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2019. godine prema Gradu Rovinju-Rovigno, kao niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

4. da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 14/20), dalje u tekstu: Odluka, neovisno o statusu i položaju nekretnine ili vlasništvu, ne primjenjuju se na nelegalno izgrađene autokampove, turistička naselja, hotele i turističke apartmane bez obzira jesu li bili naknadno legalizirani ili nisu.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom ne primjenjuju se na gospodarske subjekte koji se bave isključivo iznajmljivanjem postelja.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom ne primjenjuju se na gospodarske objekte koji su bespravno izgrađeni na poljoprivrednom zemljištu.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom ne mogu koristiti vlasnici/zakupci objekata u kojima se nalaze postavljeni bankomati bez propisanih odobrenja, kao niti vlasnici/zakupci objekata koji imaju postavljene reklamne natpise i table bez propisanih odobrenja.

Iznimno, vlasnici/zakupci koji u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke sami uklone bankomate, odnosno sami uklone reklamne natpise i table, mogu također zatražiti primjenu mjera predviđenih ovom Odlukom, uz potvrdu Komunalnog redarstva Grada Rovinja-Rovigno o uklanjanju bankomata, odnosno reklamnih natpisa i tabli u propisanom roku.

Mjere pomoći gospodarstvu propisane Odlukom ne odnose se na zakupoprimce koji su dali gradski poslovni prostor u podzakup.

Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za četvrto tromjesečje 2020.

ZAHTJEV ZA ODGODU I UMANJENJA PLAĆANJA

a) odgoda plaćanja duga za komunalnu naknadu za mjesec studeni 2020. godine
b) umanjenje zakupnine za 50% za mjesec studeni 2020. godine

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

Podaci o podnositelju zahtjeva pravnoj osobi ili fizičkoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost

1. Naziv pravne osobe ili fizičke osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost:

2. Sjedište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):

3. Broj telefona:

4. OIB:

5. Odgovorna osoba:

6. Kontakt osoba:

7. Podmirenje obveza:

Jesu li obveze prema Gradu Rovinju-Rovigno podmirene u cijelosti do stupanja na snagu Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2?

DA
NE

8. Obuhvat posebnih mjera:

Je li pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost obuhvaćena mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite KLASA 810-01/20-01/01, URBROJ: 2163/1-02-02/1-20-43 od 14.03.2020., te u Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020.

DA
NE

9. Ima li pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost dugovanja (prema drugim pravnim osobama ili državnim tijelima) koja bi mogla dovesti do financijske nestabilnosti? (kratko obrazloženje)

10. Uslijed nastupa posebnih mjera da li je nastupio pad prometa i poslovanja najmanje za 50% u mjesecu za koji se traži odgoda ili umanjenje plaćanja, u odnosu na isti mjesec prethodne godine? (Kao dokazi nastupa pada prometa i poslovanja podnositelj zahtjeva koji je u sustavu PDV-a obvezan je dostaviti Obrazac PDV-a sa potvrdom predaje istoga Poreznoj upravi, a podnositelj zahtjeva koji nije u sustavu PDV-a obvezan je dostaviti preslike Z-trake i presliku knjige IR-a. Za dokaze koji budu nejasni nadležni službenik će kontaktirati podnositelja zahtjeva za dostavu dodatnih dokaza.)

(max 5 file, ukupno do 10 MB)

  11. Kao dokaz da ukupni prihodi u 2019. godini nisu bili veći od 7.5 mil kn potrebno je dostaviti izjavu.

  (max 5 file, ukupno do 10 MB)

   12. Priložiti potpisan i pečatiran zahtjev

   (max 5 file, ukupno do 10 MB)

    13. Visina duga za koji se traži odgoda plaćanja i (ili) umanjenja plaćanja (obrazloženje):

    14. Razlog zbog kojega bi naplata duga u cijelosti dovela pravnu osobu ili fizičku osobu koja obavlja gospodarsku djelatnost do nelikvidnosti (blokade računa), a zbog kojega se traži odgoda plaćanja, obročna otplata duga, oslobađanje plaćanja i umanjenja (obrazloženje):

    Captcha

    Ne možete pročitati kod na sliku? kliknite ovdje za osvježavanje

    ×

    VAŽNO!!!

    Vaš zahtjev je zaprimljen pod brojem:

    Dodijeljeni broj je ključan prilikom pregleda statusa Vašeg zahtjeva i s njime povezane sve promjene, stoga molimo Vas da isti spremite ili prepišite na sigurno mjesto.

    Status Vašeg zahtjeva možete provjeriti na početnoj stranici.

    Obrada zahtjeva u tijeku...
    ×